Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Nazwa:
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Sektor:
otoczenie biznesu
WWW:
http://www.ppnt.poznan.pl/
Opis:
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM działa od maja 1995 roku. Na terenie 5,4 hektara dysponuje on ponad 11.000m2 powierzchni laboratoryjnej, biurowej i ogólnoużytkowej. Głównymi kierunkami działalności są badania naukowe (chemia, archeologia) inkubacja nowych technologii, dydaktyka, konsulting, usługi dla środowiska naukowego i gospodarczego regionu oraz wynajem powierzchni biurowej i magazynowej. Celem ...
(więcej)
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM działa od maja 1995 roku. Na terenie 5,4 hektara dysponuje on ponad 11.000m2 powierzchni laboratoryjnej, biurowej i ogólnoużytkowej. Głównymi kierunkami działalności są badania naukowe (chemia, archeologia) inkubacja nowych technologii, dydaktyka, konsulting, usługi dla środowiska naukowego i gospodarczego regionu oraz wynajem powierzchni biurowej i magazynowej. Celem nadrzędnym jest wspieranie transferu technologii i innowacji z sektora nauki do gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania.

Oferta PPNT

• Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii

Oferta wynajmu: kompleksowo wyposażone ogólne i specjalistyczne laboratoria chemiczne, biotechnologiczne, informatyczne, IT, mikrobiologiczne, nowoczesna, bezpieczna serwerownia, serwery i bogate usługi serwerowe, hala technologiczna, magazyny, biura

• Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych

Oferta usług technologicznych: opracowywanie technologii, metod syntezy związków chemicznych, prowadzenie procesów technologicznych, synteza na zlecenie (m.in. związki organiczne, krzemoorganiczne, silany), przetwórstwo i produkcja niskotonażowa związków chemicznych, rozdział mieszanin, ekstrakcja, rektyfikacja, krystalizacja, zestawy reakcyjne

Oferta usług analitycznych: analiza składu, zanieczyszczeń, czystości, identyfikacja związków, analizy chromatograficzne GC-MS, LC, HPLC, GLC, badania reologiczne i fizykochemiczne produktów przemysłowych, spożywczych, badania termograwimetryczne (TG) i kalorymetryczne (DSC) substancji

• Usługi badawcze w dziedzinie archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych

• Wsparcie relacji sektora nauki i gospodarki: finansowanie, doradztwo, szkolenia, inkubacja firm

• Doradztwo i usługi w zakresie współpracy międzynarodowej, transferu technologii i własności intelektualnej, finansowania działalności badawczej, InQbator dla przedsiębiorczych, InQbator dla firm

• Biuro Organizacji Konferencji MultiBOK

• Centrum Wspierania Innowacji

Od 1997 r. w ramach swojej działalności Park świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w dziedzinie transferu technologii i innowacji. Działalność ta jest prowadzona w ramach specjalnie utworzonego działu - Centrum Wspierania Innowacji.
Misją Centrum Wspierania Innowacji jest:
- wspieranie procesu transferu technologii ze sfery badawczo - rozwojowej do sfery małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim
- promocja szeroko rozumianej innowacyjności
- usprawnienie przepływu informacji z nauki do gospodarki.

W ramach Centrum Wspierania Innowacji działa Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej.
RPK Poznań tworzy zespół ludzi chcących, aby jak najwięcej wielkopolskich naukowców i przedsiębiorców uczestniczyło w 7. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE. RPK Poznań finansowany jest przez ministra właściwego ds. nauki od 1999 roku w ramach sieci Krajowego Punktu Kontaktowego.
Punkt prowadzi działalność informacyjną, której celem jest przekazywanie naukowcom oraz przedsiębiorcom informacji o możliwościach oraz korzyściach udziału w programach ramowych.
Zakres terytorialny działalności punktu obejmuje Wielkopolskę oraz Ziemię Lubuską.

Potencjalnym uczestnikom programów ramowych pomoc udzielana jest poprzez:

• organizację szkoleń na temat możliwości uczestnictwa i realizacji projektów,
• przekazywanie materiałów informacyjnych o programach ramowych i funduszach strukturalnych dla sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnych przedsiębiorstw,
• wsparcie w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum,
• konsultację pomysłów i wniosków projektowych,
• udzielanie porad w trakcie trwania projektów,
• pomoc przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach UE.

Strona internetowa RPK Poznań 7 PR UE: http://rpk.ppnt.poznan.pl/

Jednym z zespołów realizujących misję Centrum Wspierania Innowacji jest Dział Transferu Technologii. Głównym celem działu jest świadczenie zintegrowanych usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje. Kilkuletnie doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych umożliwiło działowi na zbudowanie pakietu usług proinnowacyjnych realizowanych przez wykwalifikowany personel. Do najczęściej realizowanych usług należą:

- Indywidualne konsultacje (ogólne informacje na temat poszczególnych etapów procesu transferu technologii; źródła finansowania innowacji; aspekty prawne w transferze technologii).
- Kojarzenie partnerów do współpracy (formułowanie ofert i zapytań technologicznych oraz handlowych; promocja ofert i zapytań w bazie danych w kraju i Europie; w trakcie spotkań kooperacyjnych organizowanych jako Dni Transferu Technologii podczas wystaw targowych; wsparcie procesu negocjacji).
- Audyt technologiczny (wizyty w firmach, zbieranie informacji niezbędnych do określenia kompetencji firmy oraz sformułowania ofert lub zapytań technologicznych oraz handlowych).
- Opinie o innowacyjności technologii (ocena technologii wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania w przedsiębiorstwie - element wspomagający ubieganie się o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych).
- Analizy strategiczne przedsiębiorstw (analizy dotyczące nowych produktów i branż, ocena innowacyjnego pomysłu, ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, segmentacja rynku).
- Organizacja konferencji, warsztatów (organizacja branżowych imprez o charakterze informacyjnym i warsztatowym).

Zespół Badań i Analiz CWI świadczy usługi eksperckie w zakresie:
- wyznaczania strategicznych kierunków innowacyjnego rozwoju regionu,
monitoringu i ewaluacji wdrażania strategii innowacyjnych,
- doradztwa w zakresie tworzenia i zarządzania parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznymi,
- opracowywania programów i realizacji szkoleń związanych z innowacjami, a w szczególności dotyczących tworzenia, wdrażania oraz ewaluacji regionalnych strategii innowacji. Zespół badań i analiz posiada kompetencje oraz duże doświadczenie w zakresie opracowywania metodologii badań, konstrukcji narzędzi badawczych, prac analitycznych, sporządzania raportów i ekspertyz. Zespół zrealizował kilkanaście projektów związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji prowadząc projekty z funduszy strukturalnych, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG oraz Programów Ramowych UE.

• Inkubator Technologiczny (InQbator) oferuje:

- dwa typy powierzchni biurowej - przestronne biura oraz mniejsze pomieszczenia - przeszklone „boksy” na sali wspólnej,
- wyposażone w komplet mebli powierzchnie biurowe, zestaw komputerowy oraz telefon
- preferencyjne stawki czynszu dla nowo powstałych firm, uzupełnione o opłatę eksploatacyjną,
- dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz ksero,
- wirtualne biuro
- możliwość wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych o zróżnicowanej powierzchni,
- profesjonalną opiekę doradców i konsultantów dostosowaną do bieżących potrzeb lokatorów,
- nieodpłatny dostęp do zbioru bibliotecznego z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
- doradztwo, szkolenia indywidualne i dla firm, start-upów z zakresu rozwoju firm i przedsiębiorczości
- audyt innowacji.
Szczegółowe informacje: www.inqbator.pl

• Centra badawcze

- Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej CADM – oferuje nowoczesną diagnostykę serca, słuchu, wzroku oraz monitoring telemedyczny, np. EKG oraz w trybie transmisji a/v drogą internetową oraz poprzez telefon komórkowy a także nieinwazyjne badanie serca metodą EKG wysokiej rozdzielczości sygnałowej
- Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK – jest interdyscyplinarnym, eksperckim ośrodkiem skupiającym naukowców, praktyków, edukatorów oraz animatorów życia społeczno-kulturalnego. CBDeSK to aktywny partner w procesie zarządzania zmianami i organizacja tworząca modele przydatne w kreowaniu i wdrażaniu polityki innowacyjności. Oferuje m.in. : koordynację projektów, badania i doradztwo w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; szkolenia w zakresie kompetencji społecznych, zawodowych i interkulturowych; zindywidualizowane modele zarządzania zmianą w organizacji, społeczności, instytucji, firmie; kreowanie polityki zdrowotnej, społecznej, kulturalnej i rozwoju.
- Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych CAPiSE - oferta skierowana dla jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń samorządowych, organów administracji rządowej i nadzorowanych przez nie jednostki obejmuje usługi badawczo-rozwojowe dotyczące zagadnień przestrzennych, społeczno-ekonomicznych, planistycznych i środowiskowych, optymalizacyjnych, organizacyjno-prawnych, marketingowych i PR, fiskalnych i europejskich. Centrum organizuje także wszelkiego typu badania terenowe dotyczące sfery gospodarczej, społecznej i przyrodniczej.
- Centrum Archeologiczne - jest działem naukowo-badawczym zajmującym się ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa archeologicznego oraz konserwacją i magazynowaniem materiałów zabytkowych. Prowadzi ratownicze badania wykopaliskowe, których celem jest wszechstronne, profesjonalne pozyskanie zagrożonych zniszczeniem źródeł archeologicznych. Udostępnia zdobytą w trakcie prowadzonych prac wiedzę z zakresu dziejów osadnictwa w postaci opracowania naukowego i publikacji wyników badań. Prowadzi rozpoznawcze i ratownicze badania archeologiczne, wykopaliskowe i powierzchniowo-sondażowe oraz nadzory archeologiczne oraz kompleksowe prace na terenach przeznaczonych pod inwestycje wraz z przygotowaniem dokumentacji z badań, świadcząc także pomoc formalno-prawną w uzyskaniu wymaganych uzgodnień i decyzji Urzędów Ochrony Zabytków.
- Laboratorium Technologii Mowy i Języka - prowadzi działalność badawczo-wdrożeniową związaną głównie z wykonywaniem prac badawczych z zakresu analizy, przetwarzania, rozpoznawania mowy oraz mówców, ukierunkowaną na ewentualne aplikacje w technice, medycynie oraz lingwistyce a także działalność konsultacyjną (ekspertyzy, recenzje) oraz usługową, dotycząca zamawianych analiz oraz programów specjalistycznych głównie dla audiologii i foniatrii. Posiada możliwość prowadzenia działalności dydaktycznej - wykładów, kursów, szkoleń z technologii mowy rozwijanej obecnie na wielu uczelniach europejskich.
- Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park - prowadzi prace badawcze w zakresie gospodarowania odpadami. W swojej ofercie posiada badania laboratoryjne metodami akredytowanymi, kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska dla przedsiębiorstw i outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w obszarze ochrony środowiska oraz obsługę procesu inwestycyjnego.

• Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe - świadczące usługi datowania próbek archeologicznych i geologicznych
• Poznańskie Laboratorium Izotopowe – rozpoznawanie wieku i pochodzenia próbek, m.in. geologicznych, środowiskowych

• Ekspertyzy i studia wykonalności dla parków technologicznych, inkubatorów
• Monitoring i ewaluacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
• Usługi promocyjne
• Usługi dodatkowe (np. sale konferencyjne, monitoring i ochrona, przedszkole)
• Infrastruktura techniczna o wysokim standardzie.

Lokatorzy

W PPNT ulokowanych jest ponad 50 instytucji (przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia), działających w różnych branżach. Obok spółek z branży informatycznej, biologii molekularnej, telekomunikacyjnej czy chemicznej, w PPNT funkcjonują firmy szkoleniowe, doradcze oraz oferujące inne typy usług.

Kontakt:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 00, 827 97 42
faks: 61 827 97 01, 827 97 41
e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl
WWW: http:// www.ppnt.poznan.pl (ukryj)
Zapotrzebowanie:
Oferta badań naukowych: - archeologia: prace wykopaliskowe, ratunkowe, konserwatorskie, nadzór, - geologia - wykonywanie pomiarów stosunków izotopowych strontu, rubidu, ołowiu, uranu, toru, neodymu, samaru, żelaza, wapnia oraz boru w ciałach stałych i cieczach. - datowanie wieku próbek metodą radiowęglową C14 z użyciem spektrometru AMS. - synteza, badania i technologie organicznych ...
(więcej)
Oferta badań naukowych:

- archeologia: prace wykopaliskowe, ratunkowe, konserwatorskie, nadzór,
- geologia - wykonywanie pomiarów stosunków izotopowych strontu, rubidu, ołowiu, uranu, toru, neodymu, samaru, żelaza, wapnia oraz boru w ciałach stałych i cieczach.
- datowanie wieku próbek metodą radiowęglową C14 z użyciem spektrometru AMS.
- synteza, badania i technologie organicznych związków krzemu

Zespół Inkubatorów wysokich Technologii i Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych PPNT oferują firmom zainteresowanym rozwojem innowacyjności, start-upom technologicznym, firm z obszaru nowych technologii następujące możliwości:

- infrastruktura laboratoryjna - wynajem nowoczesnych i wyposażonych w meble, instalacje i sprzęt laboratoriów badawczych - chemicznych i biotechnologicznych
- dostęp do specjalistycznej aparatury analitycznej i usług badawczych
- hala technologiczna
- usługi laboratorium mikrobiologicznego
- nowoczesna i bezpieczna serwerownia z bogatym pakietem specjalistycznych usług informatycznych
- niezawodny dostęp do szybkiego internetu
- pracownie komputerowe.

Dla firm z obszaru chemii i pokrewnych:

- hala technologiczna, inkubator technologii chemicznych
- usługi badawcze z zakresu chemii i technologii chemicznej dla firm z branży i pokrewnych (branża spożywcza, kosmetyczna, surowce naturalne, półprodukty)
- analityka chemiczna - laboratorium aparaturowe wykorzystujące nowoczesne metody instrumentalne
- prowadzenie podstawowych procesów i operacji technologicznych: rozdział, frakcjonowanie, ekstrakcja, destylacja, krystalizacja
- procesy i synteza w zestawach reakcyjnych pod normalnym i zmniejszonym ciśnieniem
- synteza kontraktowa.

Ponadto:

- usługi transferu technologii,
- doradztwo w obszarze patentów, ochrony własności intelektualnej,
- poszukiwanie i kojarzenie partnerów do współpracy gospodarczej i technologicznej na terenie Europy poprzez sieć EEN,
- audyt innowacyjności,
- wsparcie młodych przedsiębiorców,
- organizacja konferencji, sympozjów, zjazdów. (ukryj)
Branże:
badania naukowe, doradztwo, instytucja pozarządowa, usługi
Tagi:
badania naukowe, biznes, gospodarka, inkubator naukowy, inkubator przedsiębiorczości, innowacje, instytucja, nauka, oferta współpracy, technologie
qr-code

Administratorzy profilu

Członkowie

Projekty którymi instytucja może być zainteresowana