Wszędzie
  • Profile
  • Instytucje
  • Projekty
  • Ogłoszenia
Powrót

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

Autor:
Dodano dnia: 26 września 2012

Regulamin Konkursu organizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania pt.: „Najlepszy akademicki projekt Open Source” w ramach Projektu „Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – Platforma współpracy SPINACZ" w ramach Programu "Kreator Innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Definicje:

Użytkownik - osoba korzystająca w pełni z platformy internetowej www.spinacz.edu.pl

Uczestnik - osoba, która umieszcza w bazie serwisu projekt akademicki i automatycznie bierze udział w konkursie na najlepszy akademicki projekt Open Source.

Organizator – Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, która realizuje projekt „Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – Platforma współpracy SPINACZ" w ramach Programu "Kreator Innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizatorem Konkursu „Najlepszy uczelniany projekt Open Source”, zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 25/8, zwana dalej ,,Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 26 września 2012 r. i trwać będzie do dnia 30 kwietnia 2013 r.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 maja 2013 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnik”.
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie serwisu www.spinacz.edu.pl i założenie profilu osoby oraz profilu projektu/projektów.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Serwisu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za projekty, które nie zostały dodane do bazy w serwisie z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez Uczestnika lub przez zespół projektowy.
3.2. Uczestnik umieszcza dowolną liczbę swoich projektów w bazie serwisu www.spinacz.edu.pl poprzez założenie profili tych projektów- od tego momentu (jeśli to jest projekt akademicki) bierze on udział w Konkursie.
3.3. Projekty, biorące udział w Konkursie, muszą spełniać następujące wymagania:
- są projektami akademickimi (tzn. powstające w środowisku akademickim, tworzone przez studentów, pracowników naukowych, członków kół naukowych, itp.),
- są oparte na wolnych i otwartych licencjach (np. GNU/ GPL).
3.4. Każdy projekt powinien zawierać opis oraz informację w jakich instytucjach może zostać wykorzystany i wdrożony.
3.5. Zgłoszenie projektu/projektów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych projektów na stronach internetowych należących do Organizatora.
3.6. Konkurs jest moderowany przez Organizatora, polega to na prawie Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, projektu, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) nie spełnia podstawowych wymagań, w tym określonych w Regulaminie serwisu Spinacz oraz  pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1. Ocena i zarazem wyłonienie zwycięzcy Konkursu, projektów zamieszczonych w bazie serwisu www.spinacz.edu.pl dokonywana będzie za pomocą systemu rankingowego znajdującego się przy profilu każdego projektu. Prawo do głosowania mają osoby, które są zalogowane w serwisie. Powołana zostanie też Komisja Konkursowa, która będzie miała decydujący głos, gdy okaże się, że jest więcej projektów o tej samej liczbie pozytywnych głosów oraz będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
4.2. Ogłoszenie konkursu nastąpi dnia 8 maja 2013 i zostanie przyznana nagroda tylko dla jednego, najlepszego i najciekawszego projektu (według głosów oddanych przez innych Użytkowników serwisu oraz Komisji Konkursowej).
4.3. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagrody, gdy żadna z prac nie spełni wymagań określonych w Regulaminie Konkursu.
4.4. Nagrodą w konkursie jest możliwość zaprezentowania zwycięskiego projektu przez około 30 minut na konferencji przygotowanej przez Organizatora Konkursu.
4.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.
4.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie serwisu www.spinacz.edu.pl oraz stronie www.fwioo.pl w dniu 8 maja 2013 roku.
5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną (e-mail).
5.3. Zakładając profil projektu, który jest akademicki – automatycznie Użytkownik uczestniczy w Konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Regulamin znajduje się do wglądu w Biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Staszica 25/8 oraz na stronie internetowej www.spinacz.edu.pl.
6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@spinacz.edu.pl.
6.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

Dodaj komentarz

Publikuj

Wasze komentarze (0)